Cây Giống Sâm Ngọc Linh

Liên hệ

Qua phân tích các thành phần hợp chất saponin chủ yếu của sâm Ngọc Linh (Majonosid R2, ginsenosid Rg1 và ginsenosid Rb1 (G-Rb1)) dựa trên kỹ thuật sắc ký lớp mỏng và sắc ký lỏng cao áp cho thấy 3 hợp chất này đều hiện diện trong cây sâm Ngọc Linh.